Kezdőoldal – hun

Üdvözöljük a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet honlapján!

A 2019-ben létrejött Intézet névadója, Mádl Ferenc akadémikus, a magyar jogösszehasonlítás emblematikus alakja, nemzetközi hírű jogtudós és köztársasági elnök. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) felállításakor fontos modellként szolgáltak a más országokban már működő összehasonlító jogi intézetek, így különösen a szövetségi igazságügyi minisztérium szerveként működő Svájci Összehasonlító Jogi Intézet, a lengyel igazságügyi tárca alatt működő Igazságügyi Intézet, a Nemzetközi és Külföldi Joggal foglalkozó Görög Intézet, valamint bizonyos vonatkozásokban a Max Planck Institut. A külföldi példák felhasználásán túl az MFI felállításakor hangsúlyos volt továbbá az, hogy az Intézet mind szellemiségében, mind feladataiban, mind az ezekre tekintettel kiépülő személyi- és infrastrukturális képességeiben tükrözze a magyar nemzeti prioritásokat és sajátosságokat.

Bővebben

Feladatok

Az Intézet a hazai jogalkotás színvonalának továbbfejlesztése, nemzetközi megalapozottságának és elismertségének növelése, a jogszabályok hatályosulásának tudományos igényű vizsgálata, a hazai jogtudományi kutatás és oktatási tevékenység támogatása, valamint a nemzetközi jogtudományi kapcsolatok és együttműködés elősegítése érdekében a következő feladatokat látja el:

Nemzetközi összehasonlító jogi kutatásokat

végez a jogtudomány fejlesztése érdekében és javaslatokat dolgoz ki a hazai jogalkotáshoz.

A jogtudomány fejlesztése

érdekében kutatásokat folytat, kutatásaihoz, elemzéseihez kapcsolódóan publikációs, kiadói tevékenységet lát el.

Tudományos konferenciákat

és egyéb szakmai rendezvényeket szervez.

Nemzetközi szakmai kapcsolatokkal

rendelkezik, együttműködik több hasonló tudományos műhellyel.

A Közép-európai Professzori Hálózat

életre hívója és koordinátora, melynek célja
az összehasonlító jog területén szorosabban
együttműködő nemzetközi szakmai hálózat megteremtése.

Szakpolitikai elemzéseket

készít és jelentet meg.

Közreműködik

az igazságügyi miniszter feladatainak megvalósításában.

MFI Internship Programme,
melynek keretében az összehasonlító jog
területén tanuló doktorandusz hallgatók
pályázhatnak a gyakornoki programunkon
való részvételre.

Az Intézet által kiadott folyóirat, a Central European Journal of Comparative Law és annak lapszámai megtekinthetők itt.

HÍREK

2021 – Megemlékezések Mádl Ferenc születésének 90. és halálának 10. évfordulóján

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet kiemelten fontos feladatának tartja a névadójáról való méltó megemlékezést és emlékállítást, a néhai köztársasági elnök születésének 90., halálának 10. évfordulója alkalmából.
2021. május 29-én Mádl Ferencre, 15 millió magyar köztársasági elnökére emlékeztünk határon innen és túl, mely események méltó módon állítottak emléket a Professzor úr korát meghaladó, kiemelkedő munkássága, úgy tudományos, mint közéleti tevékenysége előtt.

A megemlékezések a Névadónk fül alatt tekinthetők meg.

Emlékezés Mádl Ferenc akadémikusra
Az MTA emlékező írása

2021-ben van Mádl Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, jogtudós, politikus, korábbi köztársasági elnök születésének 90. és halálának 10. évfordulója.
Tisztelői, pályatársai, tanítványai kezdeményezésére az Igazságügyi Minisztérium Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézete és a kormány támogatásával Martonyi János professzor elnökletével emlékbizottság alakult a megemlékezések koordinálására.
Az emlékbizottság az MTA elnöke által delegált tagjának, Vékás Lajos akadémikusnak, az MTA korábbi alelnökének írásával emlékezünk Mádl Ferencre, a tudósra. 

A kilencven éve született és tíz éve elhunyt Mádl Ferenc professzor közéleti pályafutását megelőzően húsz éve tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán: polgári jogot, nemzetközi magánjogot és nemzetközi gazdasági jogot adott elő.
A meglehetősen ideologikus (értsd: marxizáló) töltetű, jó esetben: jogpozitivista előadások korában széles gazdasági-társadalmi alapon és imponáló történeti és kulturális kontextusban tárgyalta anyagát. Jelenlétében a szellem napvilága ragyogta be az Egyetem téri épület bizony szürke hangulatú tantermét. Gyakran már témaválasztása is több mint szokatlan volt az idő tájt. Kevesen vállalkoztak az Európai Unió jogelődje, az Európai Gazdasági Közösség joganyagának beható bemutatására, még ritkább volt az a tárgyilagos, sőt pozitív tárgyalásmód, amely európai kereskedelmi jogi előadásait jellemezte. Hallgatói rajongtak tanárukért, még az írásbeli számonkérés szigora sem riasztotta őket. A Kar világító fáklyájaként tisztelte őt kollégáinak többsége is. Ehhez nyilván hozzájárult megnyerő személyisége: szerénysége, közvetlensége, nyitottsága, empátiája.

Dr. Vékás Lajos teljes írása megtekinthető itt

További megemlékezések Mádl Ferenc születésének 90. és halálának 10. évfordulóján.

Új könyv a visegrádi országok pártrendszeréről

A Gondolat Kiadó Parlamenti kötetek sorozatában jelent meg kollégánknak, Horváth Attilának a visegrádi pártrendszerekről szóló könyve.
A kötet az elmúlt három évtized tükrében elemzi a négy ország pártrendszerét, középpontba a nyitott/zárt struktúrájú verseny dichotómiáját helyezve.
A kiadványból kirajzolódik, hogy a részben hasonló kiindulópontok ellenére a négy ország igen különböző utat járt be.

A négy pártrendszer összevetése nagyrészt kvantitatív indikátorok alapján történik, de a szerző tág teret szentel az egyes választások és a kormányalakítások kontextusának, valamint a pártok kapcsolatrendszerét formáló törésvonalak feltérképezésének is.

Legszemélyesebb közcsapda

Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke a Professzori Hálózat családvédelmi kutatásainak társvezetője. Az Alaptörvényről, a családok védelméről és a jelenkor kihívásairól beszélgetett Sándor Lénárd.

“Ez a sokféleség valójában örvendetes, és mi nem akarjuk sem egy szintre hozni, sem pedig egybemosni a meglévő különbségeket. Minden európai állam a keresztény civilizáció által formálódott azzá, ami. Pontosan ezt az európai lelket kell feltámasztani.”

A teljes interjúbeszélgetés elolvasható itt

A tavalyi évben emlékezett a világ magyarsága a trianoni békeszerződés megkötésének centenáriumáról.

Az elmúlt évben a megemlékezések között több esszé, sajtótermék foglalkozott az I. világháborút lezáró békerendszerrel, elemezve a trianoni tragédia tanulságait és okait.

A trianoni békeszerződés centenáriumi évét követően – amely esztendő a koronavírus-járvány miatt a megemlékezéseket a vártnál csendesebb mederbe terelte – jó alkalom kínálkozott a megemlékezések által felvetettek konstruktív árnyalására, olyan körülmények kiemelésére, amelyek más megvilágításba helyezhetik a trianoni sorsforduló okait.
A Dr. Fazakas Zoltán József által írt tanulmány elsősorban jogtörténeti szempontból kíván válaszolni különösen a magyar politika dualizmus kori kritikáira, amelyek klisészerűen ismétlik meg azon tételeket, amelyek ma is meggátolják a korabeli események tárgyilagos megítélését.

A Nemzeti Örökség Intézete

tisztelettel meghívja Önt

„A megjelenés és a gondolkodás eleganciája” című Mádl Ferenc-emlékkiállítás

megnyitójára, valamint koszorúzási ünnepségére,

amelyet az egykori köztársasági elnök halálának 10. évfordulója alkalmából tart.

 

A koszorúzással egybekötött megemlékezés időpontja és helyszíne

2021. május 29. (szombat) 11 óra
Mádl Ferenc sírja

(Fiumei úti sírkert, 28-as parcella, 1. sor, 53. sír)

Az emlékezőket köszönti

Dr. Vékás Lajos
professor emeritus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

Emlékbeszédet mond

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Ilan Wurman az MCC vendégoktatója tartott előadást a Mádl Ferenc Intézet munkatársainak „The threat of “weaponizing” the Bill of Rights against States: the interpretation of the Fourteenth Amendment and the potential parallels with the EU” címmel.

Az eseményről bővebben az Mathias Corvinus Collegium oldalán található: itt.

Fotó: Sulyok Márton

Valóban csak egy papír a házasság?
Workshop előadás középiskolás diákoknak a

Magyarországon jogilag szabályozott párkapcsolati formákról

2021. április 29. napján került megrendezésre a „Valóban csak egy papír a házasság?” című online workshop előadás, amelynek célja az volt, hogy középiskolás diákoknak egy ismeretterjesztő előadást tartsunk arról, hogy Magyarországban milyen jogilag szabályozott párkapcsolati formák léteznek, valamint ezek milyen jogi sajátosságokkal bírnak.

A Google Meet rendszeren keresztül online módon megtartott workshopon 100 diák vett részt, akik a miskolci Avasi Gimnázium 11. évfolyamos hallgatói, valamint a diákok tanárai, osztályfőnökei is bekapcsolódtak az előadásba.

 

Central European Journal of Comparative Law
Az MFI saját angol nyelvű folyóirata


2021. Május 14-én megjelent az Inézet által kiadott 
Central European Journal of Comparative Law című folyóirat 2. évfolyamának 1. száma, mely megtekinthető itt.

“The first issue of 2021 includes a great variety of topics. Readers may peruse scholarly writings from internationally renowned experts on the rule of law, the relationship between national law and EU law, family enterprises, the recodification of private law, etc.”

Lengyel-Magyar Kutatási Platform 

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (MFI) és a Lengyel Igazságügyi Intézet (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – IWS) 2021. május 10-én tartotta a Lengyel-Magyar Kutatási Platform (Polish-Hungarian Research Platform) közös nyitó rendezvényét. A projekt a lengyel igazságügyi minisztérium támogatásával valósul meg, mint a Közép-európai Professzori Hálózat lengyelországi ága, és várhatóan 2021. december 31-ig fog jelen formájában működni.

Az eseményről és a közös kutatási platform céljairól bővebb információ elérhető itt.

A közösségi média platformok szabályozása Magyarországon 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete által 2021. május 5-ére szervezett online szakmai műhelybeszélgetésen került sor Koltay András „A közösségi média platformok szabályozása Magyarországon” című kéziratának megvitatására.

A tanulmány átfogó képet ad a közösségi média platformok (pl. a Facebook) magyarországi szabályozásáról, és feltárja azokat a dilemmákat, amelyek a platform által végzett moderáció – illetve sokszor annak hiánya – kapcsán felmerülnek; foglalkozik a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra, az álhírek kérdéseivel.

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt.

The application and interpretation of fundamental rights
in civil cases

Phd students and young researcers are invited to participate in an online conference related to the research projecton „Interpretation of Fundamental Rights in Europe” carried out wih in the framework of the Central European Professors’ Network coordinated by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, with the Hungarian Association for Comparative Law and the Central European Association for Comparative Law.

For further details please click here.

Az alapjogok értelmezése Európában

A Professzori Hálózat hét különböző ország szakértőinek aktív részvételével szervez rendezvényeket, amelyek elsődleges célja, hogy felhívja az európai polgárok figyelmét azokra a témákra, amelyek fontosak és jelentősek Európa jövőjével, különösen Közép-Európa jövőjével kapcsolatosan.

Az alapvető jogok kérdése a 21. században kulcsfontosságú Európa számára, különösen a COVID-19 világjárvány fényében.

A rendezvényen a fő téma az alapjogok alkalmazása hét európai ország (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia) alkotmánybíróságain, az Európai Unió Bíróságán (EUB) és az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB).

 

A család védelme a jogrendszerekben

“A család védelme a jogrendszerekben” című konferencia a Közép-európai Professzori Hálózat keretében 2021. kiemelkedő jelentőségű eseménye.

A konferencia célja átfogó és naprakész betekintést nyújtani a családok jogi védelmének közép-európai kérdéseibe.
A részt vevő államok elsimert szakértői az egész régiót érintően bemutatják kutatási eredményeiket a családjog aktuális kérdésekről.

A családvédelem kérdése döntő jelentőségű a 21. századi Európa számára.
Az eseményen számos kulcskérdést vizsgálnak.

A digitális platformok és a közösségi média hatása a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusra – fiatal tudósok nézőpontja

A konferencia, a 2021-ben megalakult Közép-európai Professzori Hálózat keretében kerül megrendezésre. 

A digitalizáció kérdése és annak esetleges hátrányainak jogi szempontból történő kezelése kulcsfontosságú a 21. századi Európa számára.
A rendezvény fő célja, hogy a fiatal kutatók bemutathassák kutatási eredményeiket.

Cenzúra a társadalmi hálózatokban és álhírek a társadalmi hálózatokban

Az oxfordi típusú vita, melynek címe ‘Cenzúra a társadalmi hálózatokban és álhírek a társadalmi hálózatokban’, a Közép-európai Professzori Hálózat keretein belül kerül megrendezésre. 

A digitalizáció kérdése és jogi szempontból lehetséges hátrányainak kezelése döntő jelentőségű Európa számára a 21. században. 

A rendezvény fő célja, hogy a fiatal kutatók különböző elképzeléseket tudjanak bemutatni a következőkről (…)

Vallási jelképek a közszférában a Közép- és Kelet-európai országok jogrendjében

A lelkiismeret és vallás szabadság kérdése döntő jelentőségű a 21. századi Európa számára.

A rendezvény két kulcskérdést tárgyal, nevezetesen:

  • Lelkiismeret és vallásszabadság, a vallási szimbólumok útján való megnyilvánulási lehetőség tükrében
  • Az ügyben kialakult esetjog

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt

A digitális felületek és közösségi média hatása alapfogalmainkra

 

konferencia a Közép-európai Professzori Hálózat keretében 2021. kiemelkedő jelentőségű eseménye.

A Professzori Hálózat hét különböző ország (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) szakértőinek aktív részvételével szervei rendezvényeit szervez, amelyek elsődleges célja, hogy felhívják az európai polgárok figyelmét azokra a témákra, amelyek Európa, különösen Közép-Európa jövőjével kapcsolatban különös jelentőségűek.

A rendezvény két kulcskérdést tárgyal, nevezetesen (…)

MFI Internship Programme

The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law calls for applications for participating in its Internship Programme

Would you like to take part in the unique Central European English-language internship programme, and be one of the first participants in the new programme launching in September 2021?

Get to know the possibilities and details of the long-term internship programme offered by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (MFI), and be one of the seven scholarship interns selected for the programme starting this autumn!

Webinárium: A digitális platformok és a közösségi média hatása

a véleménynyilvánítás szabadságára és a pluralizmusa

 

Előadó: Dr. Dušan V. Popović, professzor, Belgrádi Egyetem, Jogi Kar

Dátum:  2021. április 27. (kedd), 11.00-11.45 

A webinárium az internetes szólásszabadság alapjainak, a véleménynyilvánítás és a közösségi hálózatok mint nyilvános fórumok koncepcióinak bemutatásával indult.

Bővebb információ az eseményről megtalálható itt.

COFOLA 2021 (CONFERENCE FOR LAWYERS)

Együttélés európai kontextusban

 

Előadó: Prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
(A Közép-európai Professzor Hálózat tagja)

Dátum: 2021.04.23. 10.00
Az előadás nyelve: angol
Az előadás formája: online konferencia

“Az események fő célja, hogy teret adjon és lehetőséget biztosítson doktoranduszoknak és a fiatal tudósoknak pályafutásuk korai szakaszában, munkájuk, tudományos tevékenységeik eredményeinek bemutatására.”

Bővebben az előadásról itt.

2021. március 26-án „Értékmentés – családmentés” címmel online, nemzetközi, PhD hallgatóknak szóló Webinárium került megrendezésre a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásában megvalósuló Közép-Európai Professzori Hálózat, valamint a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézetének Polgári Jogi Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága Civilisztikai Tudományi Munkabizottságának szervezésében.

Az eseményről bővebb információ és néhány előadás videófelvétele megtalálható itt.

Vallási szimbólumok a közszférában és az állam szekularitása

The presenter was the assistant professor dr. Dalibor Đukic and he presented the results of the research conducted under the support of the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law within the Central European Professors’ Network.

The online lecture was held on Thursday, April 22, at 7:00 pm as a part of the master programme of the University of Belgrade “Religion in society, culture and European integration”.

For further details please click here.

NEGATÍV VÉLEMÉNYSZABADSÁG?

A történelem hamisítására adott reakció kérdése a „Lengyel koncentrációs táborok” kifejezés tömegmédiában használt módjáról a krakkói Fellebbviteli Bíróság 2016. december 22-i ítéletének, a Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2018. július 19-i határozatának, valamint az Európai Bíróság főtanácsnoka 2021. február 23-án tett véleményének fényében.

Dr. hab. Piotr Mostowik, Prof. UJ. előadása
(A Közép-európai Professzori Hálózat tagja, 2021)

Az eseményről bővebb információ megtalálható itt

Az emberi jogok értelmezéséről a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának gyakorlatában

Az előadás online formában került megtartásra a szlovákiai Páneurópai Egyetem szervezésében, a Közép-európai Professzorok Hálózatának keretein belül a magyar Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával és együttműködésében.

JUDr. Rastislav Kaššák, PhD., a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának bírája tartott előadást 2021. március 11-én az emberi jogok értelmezéséről a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának gyakorlatában, a szlovák Alkotmánynak tartalmi értelmezésének összefüggéseiben.

Bővebben az eseményről itt.

Közép-európai Professzori Hálózat

A Közép-európai Professzori Hálózat 2021. január 1-jén kezdte meg nemzetközi összehasonlító jogi kutatói tevékenységét a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával.

A Professzori Hálózat hét ország aktív részvételével (Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) és 34 fő kutatóval, négy kutatócsoportba szerveződve folytat átfogó nemzetközi tudományos tevékenységet az „Alapjogok értelmezése Európában”, a „Családok védelme a jogban”, a „Lelkiismereti- és vallásszabadság Európában” és a „Szociális média és véleménynyilvánítási szabadság” témakörökben. Elsődleges célja, hogy szorosabb együttműködést kialakítva megteremtsen egy közép-európai szakmai hálózatot.

A 2021. december 31-ig tartó együttműködés rész- és végleges eredményeit az egyes kutatócsoportok különböző szakmai platformokon, így konferenciák alkalmával, valamint publikációk (szakcikkek és a kutatások eredményeit összesítő szakkönyvek) formájában teszik elérhetővé.

Víziók és missziók Közép-Európa jogi kultúrájáról és
Professzori Hálózatáról

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet úttörő és hiánypótló tudományos és kutatási tevékenységéről – Szilágyi János Ede hivatalvezető tolmácsolásában.
„Azt reméljük, hogy ez erősíti régiónknak az európai jogi kultúrában betöltött szerepét…”
A teljes cikk megtekinthető itt.

Kép forrása: Ficsor Márton (Mandiner)

 

 

 

2020. december 9-én megjelent az Inézet által kiadott Central European Journal of Comparative Law című folyóirat 2. száma, mely megtekinthető itt.

2020. szeptember 21-én, Budapesten, az Országház Delegációs termében megrendezésre került a Dialogue on the future of Europe: how to build a more effective end genuinely strong Union? című konferencia az Igazságügyi Minisztérium és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet közös szervezésében.

Az Európa jövőjéről szóló párbeszédben dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, és Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke mellett több jogtudós és a nemzetközi szférában elismert politikai szakértő vett részt. A rendhagyó körülmények miatt a konferencia hibrid formában, részben online került megrendezésre és élőben követhető volt az interneten.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményen elhangzott előadások megtekinthetők itt.

 

2020. szeptember 17-én került megrendezésre a CEDR- MAE (Magyar Agrárjogi Egyesület) által 2018-ban elindított Közép-Európai Regionális Agrárjogi Konferenciasorozat második konferenciája webinárium formájában, a Mádl Ferenc Összehasonlító Intézet támogatásával. A webinárium két téma köré szerveződött, nevezetesen a generációk közötti gazdaságátadásra és a mezőgazdasági üzem/föld öröklésére, valamint a jogi személyek tulajdonszerzési lehetőségeire. Az előadókon kívül további érdeklődők is becsatlakoztak a webináriumra, akiknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a szakembereknek.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményről bővebb információ és néhány előadás videófelvétele megtalálható itt.

 

A tavaszra tervezett, ám sajnálatos okokból elhalasztott Szászy István Emlékkonferencia 2020. szeptember 16-án megrendezésre került a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. Rendhagyó körülmények között, a járványügyi előírásokat betartva hallgathattuk neves jogtudósok, jogászprofesszorok előadásait, melyek Szászy István munkásságának egy-egy részletét mutatták be.

A konferencia részletes programja megtalálható itt.

Az eseményről bővebb információ és az előadásokról készült videófelvételek megtekinthetők itt.

 

2020. július 20-án Dr. habil. Szilágyi János Ede intézetvezető úr hivatalos látogatáson vett részt dr. Varga Judit igazságügyi miniszterrel Varsóban, melynek részeként a Varsói Igazságügyi Intézettel egy tudományos együttműködési megállapodást írt alá.

A megállapodás célja jövőbeni közös jogi kutatások lefolytatása, jogértelmezés segítése a két ország jogrendszere tekintetében és egymás támogatása a kutatás más területein is.

A fotót készítette: Guerini-Temesi Melinda /IM

Minszter Úr és Miniszter Asszony

2020. június 25-én a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében megrendezésre került a Vitaindító kerekasztal-beszélgetés az Európa jövőjéről nevet viselő online konferencia. A beszélgetés témája az EU jövője konferenciasorozattal kapcsolatos elvárások voltak, külön kiemelve a tagállamok várakozásait, illetve a polgárok részvételének biztosítását a konferencia menetének meghatározásában. 

A konferenciáról bővebben itt.

A kerekasztal-beszélgetés első paneléről készült videófelvétel megtekinthető itt

Válogatott publikációk 2020. december

Válogatott publikációk 2020. december

Munkatársaink 2020 decemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Marinkás György: Vallási diszkrimináció megnövekedése Európában és az arra adott állami válaszok II.Összefoglaló Horváth Attila: A veszélyhelyzet közjogi és jogalkotási dilemmái –...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. november

Válogatott publikációk 2020. november

Munkatársaink 2020 novemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Tóthné Karczub Eszter: Az oktatáshoz való jog érvényesülése a COVID-19 okozta járványhelyzetbenÖsszefoglaló  Fazakas Zoltán József: A társasági szerződés, mint szerződés, Iustum...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. október

Válogatott publikációk 2020. október

Munkatársaink 2020 októberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Benyusz Márta – Pék Erzsébet – Marinkás György: Vallásszabadság a nyugat-európai állam-egyház modellekben.Összefoglaló Horváth Attila – Pék Erzsébet – Szegedi László – Szőke...

bővebben
Válogatott publikációk 2020. szeptember

Válogatott publikációk 2020. szeptember

Munkatársaink 2020 szeptemberében válogatott publikációit az alábbiakban ismerheti meg. Tóthné Karczub Eszter : Ami közös, csak problémás lehet? – avagy szemelvények a társasházi közös költséggel és a közös képviselettel kapcsolatos dilemmák közül, Publicationes...

bővebben

Névadónk

Mádl Ferenc

Jogtudós, jogászprofesszor, akadémikus. 1990-1994 között az Antall-, majd a Boross-kormány minisztere, 2000-2005 között a Magyar Köztársaság elnöke. 

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

postai cím: 1525 Budapest, Pf. 79.

e-mail: mfi@mfi.gov.hu

telefon: +36 (1) 795-2006

Igazságügyi Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Tel.szám: +36-1-795-1000

Fax: +36-1-795-0359

Sajtó: sajto@im.gov.hu, Tel.: +36-1-795-9516

https://childthemewp.com