MFI Tudományos Közleményei

A Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei címet viselő könyvsorozat elsődleges célja, hogy a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetben dolgozó kutatók eredményei számára publikációs platformot teremtsen. A könyvsorozat magában foglal magánjogi és közjogi munkákat is. A tudományos művek valamennyi jogászi hivatásrend számára íródnak, s mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tudásanyagot hivatottak átadni.

A könyvsorozat főszerkesztője Prof. Dr. Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet hivatalvezetője és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára.

A sorozat első műve Prof. Dr. Veress Emőd “A szindikátusi szerződés” című könyve, amely a HVG-ORAC és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet társkiadásában jelent meg, s amely egy, a magyar szakirodalomban kevésbé tárgyalt társasági jogi és kötelmi jogi témakört dolgoz fel.

Ebben a tudományos munkában tematikus sorrendben helyet kapnak jogtörténeti, klasszikus közjogi, valamint nemzetközi jogi közlemények is.

A szindikátusi szerződések a társasági jog és a kötelmi jog átfedési területén, „feszültségi zónájában” helyezkednek el: elsősorban a gazdasági társaság tagjainak kötelmi jogi hatályú együttműködését szabályozzák, a szerződési szabadság elve alapján.

A hatályos Ptk. a társasági jogban a diszpozitivitás új távlatait nyitotta meg. Ennek az irányváltásnak a felvállalt célja többek között a szindikátusi szerződések használatának visszaszorítása volt: a jogalkotó azt feltételezte, hogy ha a társasági szerződést nem kógens normák határozzák meg, a tagok nem kényszerülnek arra, hogy a társasági szerződéssel párhuzamosan külön megállapodásokat tartsanak fenn. 

A fenti álláspont a szindikátusi szerződések legitimitását kérdőjelezte meg. A valóságban a szindikátusi szerződés a társaságok működtetésének igenis legitim eszköze. A Ptk. hatálybalépése pedig nem szorította, nem szoríthatta vissza a szindikátusi szerződéseket. Például a szindikátusi szerződésben gyakran nem vesz részt a társaság minden tagja, hanem csak egyes tagok rendezik szindikátusi keretek között az együttműködésük kereteit. Mivel a két szerződés között így csak részleges az alanyi átfedés, a két szerződés párhuzamos léte szükségszerű. Ugyanakkor a szindikátusi szerződésben gyakran előfordulnak olyan rendelkezések, amelyeket a felek bizalmas vagy titkos jellegűnek tekintenek, amelyeket más tagok vagy harmadik személyek, akár a társaság vezető tisztségviselői elől is el akarnak rejteni. A társasági szerződés ilyen megállapodások rögzítésére a cégnyilvánosság elvének köszönhetően teljesen alkalmatlan. A szindikátusi szerződés így a Ptk. rendszerében is természetes módon őrizte meg jelentőségét.

Veress Emőd monográfiája tisztázza a szindikátusi szerződés fogalmát, ismerteti jellemzőit és tartalmát, elhatárolja más szerződésektől, bemutatja viszonyát a társasági joggal és a társasági szerződéssel, valamint foglalkozik a szerződésszegéssel.

Veress Emőd: A szavazati szindikátusok – könyvrészlet

A könyvsorozat második elemét Dr. Domaniczky Endre tanulmánykötete képezi, mely digitalizált formában is elérhetővé vált.
A könyv a szerző 2010 és 2020 közötti írásait adja közre.

Domaniczky Endre tanulmánykötetének írásait a jogász és történész végzettségű szerző párhuzamosan futó történet- és jogtudományi témájú, gyakran egymásba fonódó kutatásai kötik össze.

Az írások és kutatások közös pontja a határterületek feltérképezésére való törekvés, amelynek révén a szerző a történeti témákhoz jogi, a jogi témákhoz történeti oldalról közelít.

 

A munka négy részből épül fel. Az első részben a szerző tudományos pályafutását legnagyobb mértékben befolyásoló jogtörténeti kutatások eredményeivel ismerkedhet meg az olvasó. Az írások között birtok-, kormányzat-, alkotmány- és jogtörténeti írások egyaránt helyet kaptak.

A második, közjogi fejezet a szerző doktori értekezéséhez kapcsolódó témákkal foglalkozik, amelyek között egyrészt elméleti (tételes jogi és a jogtörténeti), másrészt gyakorlati kérdéseket elemző tanulmányok találhatóak.

A harmadik részben a szerző több éves konzuli munkájának tapasztalataiból építkező írások olvashatóak. A diplomáciai és konzuli jogon belül a magyar-ausztrál, illetve a magyar-új-zélandi bilaterális kapcsolatok múltjára vonatkozó diplomáciatörténeti, illetve a konzuli jog fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati kutatási irányokat két-két tanulmány képviseli.

A kötet utolsó, negyedik fejezetében kerültek elhelyezésre a diaszpóra-történetet, a kisebbségi jogokat és a kulturális identitással kapcsolatos témákat vizsgáló, a dél-csendes-óceáni térséghez, ezen belül Ausztráliához és Új-Zélandhoz kapcsolódó írások.

A Határterületeken nem csupán egy már megjelent írásokból készült válogatás, hanem két új, eddig még meg nem jelent, hosszabb írást is tartalmaz a birtoktörténet, illetve a jogtörténet témakörében.

Domaniczky Endre (2021) Határterületeken : Válogatott állam- és jogtudományi írások (2010–2020)