Névadónk

2021 – Megemlékezések Mádl Ferenc születésének 90. és halálának 10. évfordulóján

 

A Mádl Ferenc Intézet (MFI) már közvetlenül megalakulását követően, 2019-ben megkezdte a névadóra vonatkozó könyvtári és levéltári források feltárását. Ez a másfél éve zajló munka kapott új lendületet a Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról szóló 1167/2021. (IV. 9.) kormányhatározat elfogadásával.

A megemlékezéseket innentől kezdve a Martonyi János professzor elnökletével működő Emlékbizottság koordinálja.

Az Emlékbizottság döntése alapján az elkövetkező időszak legfontosabb eseményei között a volt köztársasági elnök életével és munkásságával kapcsolatos interjúk készítése, egy szakmai konferencia megszervezése, illetve Mádl Ferenc egyes munkáinak újra kiadása is szerepel.

A Mádl Ferenc Intézet a fenti feladatok mellett részt vállal a Mádl professzor életéről és működéséről szóló egyes szakmai anyagok (cikkek, tanulmányok), valamint egy kismonográfia és egy interjúkötet elkészítésében.

Az MFI részvételével szervezett események mellett ebben az évben más szervek, szervezetek és személyek – például az ELTE, amelynek Mádl Ferenc nemcsak diákja, hanem több mint négy évtizeden keresztül oktatója is volt – különböző módon, külön is megemlékeznek.

Mádl Ferenc életével és munkásságával kapcsolatban – az MFI szervezésében vagy részvételével – eddig elkészült írások és interjúk:

  • Domaniczky Endre: Mádl Ferenc, az Európajog magyar professzora (megjelenés alatt az Európai Jogban)
  • Domaniczky Endre: Ferenc Mádl, the Hungarian professor of European Law (megjelenés alatt: Hungarian Yearbook of International Law and European Law)

Mádl Ferenc életével és munkásságával kapcsolatban más szervek és intézmények szervezésében megjelent írások és interjúk:

  • Vékás Lajos: Mádl Ferenc, a tudós (MTA honlapja)

Mádl Ferenc Emlékbizottság

Az emlékbizottság elnöke:

Prof. Dr. Martonyi János, korábbi külügyminiszter

Az emlékbizottság tagjai:

Prof. Dr. Trócsányi László, MFI tiszteletbeli elnök, korábbi igazságügyi miniszter

dr. Vízkelety Mariann, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, miniszterelnöki biztos

Breuer Klára, az NKE nemzetközi igazgatója, korábbi lisszaboni nagykövet

Prof. Dr. Vékás Lajos, akadémikus

Dr. Varga Réka, IM Kabinet képviseletében

Prof. Dr. Szilágyi János Ede, MFI vezetője

Mádl Ferenc portréja

MÁDL FERENC 
(Bánd, 1931- Budapest, 2011)

 

Jogtudós, jogászprofesszor, akadémikus. 1990-1994 között az Antall-, majd a Boross-kormány minisztere, 2000-2005 között a Magyar Köztársaság elnöke.

 

Gyermek- és fiatalkor

Mádl Ferenc többgyermekes földművescsaládban született. Az általános iskolát Bándon és Szentkirályszabadján, a középiskolát Veszprémben végezte. 1951-1955 között jogi tanulmányokat folytatott előbb Pécsett, majd Budapesten. 1955-ben kitüntetéssel diplomázott. Egyetemi évei alatt fizikai munkásként dolgozott, illetve katonai szolgálatot is teljesített.

Diplomája megszerzését követően bíróságon helyezkedett el, innét került 1956-ban a Magyar Tudományos Akadémia Hivatalához.

 

Az MTA-n és a Jogtudományi Intézetben töltött évek

Mádl Ferenc egyetemistaként kezdett el érdeklődni a tudományos munka iránt. Még pécsi diákként egy kari pályázatra beadott, az államigazgatási felelősségről írt dolgozata előre jelezte tanárai számára kiemelkedő jogászi képességeit.

Az MTA-nál töltött másfél évtized (1956-1971) alatt az MTA II. Osztályának munkáját segítette különböző beosztásokban, illetve 1958-tól bekapcsolódott az akkoriban az MTA-hoz került Állam- és Jogtudományi Intézet kutatásaiba. Egykori tanárai, mentorai közül többen is az Akadémia kötelékében dolgoztak, ő különösen Nizsalovszky Endréhez és Eörsi Gyulához került közel.

A tudományos ranglétrán folyamatosan haladt előre: 1957-ben egyetemi doktori, 1964-ben kandidátusi, 1974-ben tudományok doktora fokozatot szerzett. 1987-től az MTA levelező, 1993-tól rendes tagja. Több magyar és külföldi tudományos társaság tagja, különböző egyetemek (így a két alma mater: a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE) díszdoktora. Pályafutása során számos hazai és külföldi kitüntetésben részesült.

Az MTA-val való kapcsolata ELTE-re távozását követően sem szakadt meg: 1984-1990 között a Tudományos Minősítő Bizottság (TMB) titkára volt.

 

A nemzetközi magánjog tanára, az európai közösségi jog kutatója

Mádl Ferenc 1961-1963 között Strasbourgban a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Egyetemen (Faculté Internationale de Droit Comparé) folytatott tanulmányokat, onnét visszatérve rövidesen bekapcsolódott a II. világháborút követően újra megélénkülő magyar összehasonlító jogi kutatásokba.

Mádl professzor kutatási témái felölelték a polgári jog, a nemzetközi jog, az európai gazdasági integrációs jog, és az összehasonlító jog különböző területeit. Bár már kutatóként is rendszeresen tartott előadásokat bel- és külföldön egyaránt, Mádl Ferenc oktatói karrierje 1967-ben kezdődött az ELTE-n. 1971-től docens, 1975-től egyetemi tanár, 1982-től intézetigazgató, 1987-től tanszékvezető egyetemi tanár.

Az oktatómunka mellett az egyetemi adminisztrációban is részt vállalt, többek között tudományos rektorhelyettes volt 1974-1977 között.

 

Közéleti szerepvállalás

Mádl Ferenc tudományos közéleti tevékenysége tulajdonképpen rektorhelyettesi kinevezésével vette kezdetét még az 1970-es években. Ide számítható MTA TMB titkári működése is, amely már átvezet az 1990-es évekbe, amikor a tudományos élet egyik vezető alakjából különböző pozíciókat betöltő kormányzati vezető, végül 2000-2005 között köztársasági elnök lett.

Kormányzati vezetői tisztségei közül meg kell említeni miniszteri megbízatásait. Az Antall-kormányban előbb (Európa-ügyi és a tudománypolitikáért felelős) tárca nélküli miniszter, 1993-tól művelődési és közoktatási miniszter. A Boross-kormányban a művelődési és közoktatási miniszteri portfóliót vitte tovább.

 

Emlékezete

Mádl Ferenc 2011-ben hunyt el Budapesten. Sírja a Fiumei Úti Sírkertben található. Szülőfalujában emléktábla (2014) és szobor (2016) őrzi emlékét. 2019-től nevét viseli az Igazságügyi Minisztérium kutatóintézete (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet).

 

Főbb munkái

  • A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésének történetében(1964)
  • Az Európai Gazdasági Közösség joga(1974)
  • Összehasonlító nemzetközi magánjog– A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (1978)
  • Magyar nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga(Vékás Lajossal, 1981–2012 között, több kiadás)
  • Állam és gazdaság – Forradalom a jog útján a közép- és kelet-európai országokban(1997)