Nemzet, nemzetiség, kisebbség

Alcím: A magyar és román nacionalizmus aszimmetriái 1784–1940 között
Kiadás dátuma: 2022.02.09

Absztrakt

A könyvsorozat hatodik elemét Dr. Fazakas Zoltán József PhD. tanulmánykötete képezi.

Napjainkban ‒ a magyar és a román nemzet közös történelme során fennállt néhány kegyelmi állapot tiszavirág-életű időszakait leszámítva ‒ a román‒magyar viszony továbbra is súlyos társadalmi és politikai kérdésekkel terhelt és válságos állapotban van. E viszony javítása és fejlesztése a nemzetiségi kérdéstől függetlenül mindkét állam és mindkét társadalom érdeke, amellyel kapcsolatban elengedhetetlen a valós párbeszéd és annak új alapokra helyezése.
A jelen kötet e célt kívánja szolgálni azzal, hogy a mindkét nemzet közfelfogásában rögzült tételeket, toposzokat, tévedéseket, mítoszokat árnyalva ‒ többet reményei szerint lebontva ‒ a román-magyar viszony alkotmányjogi alapkérdéseit jogilag megalapozott módon tisztázza.

E cél érdekében törekszik a kötet vizsgálat tárgyává tenni a nemzeti eszmét, annak valós és eredeti tartalmát, annak elterjedéséből fakadó kihívásait, az abból eredő jogalkotói válaszokat és gyakorlatot a vizsgált korszakban mindkét nézőpontból visszatérve arra a magyar reformkorban, sőt a román államok egyesítése idejében leginkább uralkodó álláspontra, amely szerint a két nép egymásrautaltsága, sorsközössége valós és tényleges közös utat képez.

A kötet jogtörténeti, alkotmánytörténeti műként a fentiek szerint nem öncélú, így nem eszközli a már ismert ‒ ha úgy tetszik, unalomig is ismételt ‒ érvek újbóli rögzítését, hanem az alapkérdések tisztázásával pontosan ezen ismert érvek jogi valóságára mutat rá, emellett a köztudatban rögzült tévedések, mítoszok mindkét oldalról való megvilágítását és száműzését tűzi ki célul. 
A kötet és alaptétele és reményei szerint igazolt végkövetkezetése e körben világos: amennyiben valamely kisebbségi igény román oldalról megfogalmazva a magyar államkereteken belül legitim volt, úgy argumentum a simile annak a magyar oldalról való megfogalmazása a román államkereteken belül is szükségképpen legitim, mely által a nacionalizmus asszimetrái száműzhetők és ezáltal a két nemzet jövője új alapokra helyezhető.

DOI: https://doi.org/10.47079/2021.fzj.nnk.6