Tudományos közlemények

A Mádl Ferenc Intézet Tudományos Közleményei címet viselő könyvsorozat elsődleges célja, hogy a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetben dolgozó kutatók eredményei számára publikációs platformot teremtsen. A könyvsorozat magában foglal magánjogi és közjogi munkákat is. A tudományos művek valamennyi jogászi hivatásrend számára íródnak, s mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tudásanyagot hivatottak átadni.

A könyvsorozat főszerkesztője Prof. Dr. Szilágyi János Ede, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet hivatalvezetője és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára.

A szociális farm

Orosz Flóra

2023

Absztrakt A szerző, jelen monográfiában – amely kuriózum abból a szempontból, hogy hazánkban korábban még nem született a szociális farmokat vizsgáló ilyen átfogó, jogtudományi szempontból feldolgozó mű – megfogalmazott hipotézise szerint a szociális farm olyan speciális tevékenységi forma, amely megfelelő alternatívát állít a hátrányos helyzetű személyek integrációja, terápiája és foglalkoztatása elé, és alkalmas e személyi […]

Nagy Zoltán (szerk.): Az összehasonlító jog eszközével a gyűlölet ellen

Nagy Zoltán

2023

A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet gondozásában megjelent és jelentős részben a Közjogi Kutatási Főosztályának kutatói által írt könyv egy átfogó mű a gyűlöletbeszéd témakörében. A könyv jelentőségét különösen az adja, hogy nincs hasonló, sok országot feldolgozó magyar nyelvű könyv. A technológiai fejlődés, a kibertérben való kommunikáció jelentősége rohamosan nő, ami azzal is jár, hogy […]

Veress Emőd (szerk.): A kötelmi jogok dinamikája

Veress Emőd

2023

A kötelmi jog, önmagán túlmutatóan, a jogrendszer egészének – így a közjognak is – olyan évezredes múltú és erejű háttere, amelynek vizsgálata kimeríthetetlen feladatokat ró a jogászokra. Kötelmi jogra emlékeztető viszonyok az adójogban is kialakulnak, közigazgatási vagy közjogi szerződéseket azonosíthatunk, szerződésszerű viszonyok az alkotmányjog világában is megjelennek (gondoljunk a koalíciós megállapodásokra vagy akár a kormányprogramra). […]

A gyermek érdekének biztosítása az örökbefogadás során

Visontai-Szabó Katalin és Benyusz Márta

2023

A gyermeknek joga van saját, szerető családjához és – jól működve – ez a közösség az, amely a leginkább alkalmas arra, hogy olyan közeget biztosítson számára, ahol az érdekei biztosítva vannak. Amikor a saját családban való nevelkedés lehetősége ellehetetlenül a gyermeknek továbbra is joga van a családi környezetet helyettesítő védelemhez. A helyettesítő védelmi formák közül […]

Nemzetközi Közszolgálati pragmatika és az ENSZ foglalkoztatási joga

Hrecska-Kovács Renáta

2022

A könyvsorozat hetedik eleme Dr. Hrecska-Kovács Renáta tanulmánykötete, amelynek alapja a szerző 2022 januárjában megvédett doktori disszertációja. Jelen – a hazai munkajogi és nemzetközi közjogi szakirodalomban egyedülálló – kutatási anyaggal a szerző azt kívánja bemutatni, hogy a nemzetközi szervezetek sajátos foglalkoztatási jogviszonyai milyen relációban állnak a globális értelemben vett közszolgálatiság eszmeiségével, a kialakult szerkezeti modellekkel, illetve szervezeti […]

Nemzet, nemzetiség, kisebbség

Fazakas Zoltán József

2022

A könyvsorozat hatodik elemét Dr. Fazakas Zoltán József PhD. tanulmánykötete képezi. Napjainkban ‒ a magyar és a román nemzet közös történelme során fennállt néhány kegyelmi állapot tiszavirág-életű időszakait leszámítva ‒ a román‒magyar viszony továbbra is súlyos társadalmi és politikai kérdésekkel terhelt és válságos állapotban van. E viszony javítása és fejlesztése a nemzetiségi kérdéstől függetlenül mindkét állam és […]

A Biztonsági Tanács által a Nemzetközi Büntetőbíróság elé utalt helyzetek legfontosabb jogi problémái

Béres Nóra

2021

A könyvsorozat ötödik tagját Béres Nóra jegyzi. A kötet tartalmilag a szerző ugyanezen című, 2020. novemberben megvédett PhD-értekezésének aktualizált, szerkesztett változatának feleltethető meg, mely megírásának célja sommásan a nemzetközi közösség két meghatározó szereplője, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) és az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (BT) kapcsolatának átfogó, főképp normatív és esetjogi, valamint néhol politikai szemléletű elemzése volt. A monográfia négy részre tagolódik, ezek az alábbiak szerint foglalhatók […]

A különleges jogrend és nemzeti szabályozási modelljei

Nagy Zoltán, Horváth Attila (szerk.)

2021

A sorozat negyedik kötete abban az értelemben mindenképpen hiánypótló, hogy még nem született olyan magyar nyelvű munka, amely a különleges jogrendet (illetve az ezen jogintézménynek megfeleltethető nemzeti szabályozásokat) átfogóan, komparatív igénnyel tárgyalná. A több mint 600 oldalas könyv ezt a hiányt kívánja betölteni úgy, hogy az alkotmányos és a jogi szabályozás bemutatása mellett kitér a Covid-19 válság […]

A sztrájkjog összehasonlító jogi elemzése egyes európai államokban

Szilágyi János Ede, Hrecska-Kovács Renáta (szerk.)

2021

A könyvsorozat harmadik elemét a Dr. Szilágyi János Ede és dr. Hrecska-Kovács Renáta szerkesztésében megjelent tanulmánykötet képezi, mely digitalizált formában is elérhetővé vált.A kötet az egyes európai államok – így Magyarország mellett Németország, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Románia – sztrájkjogi szabályozásainak összehasonlítását végzi el. A munka a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet hat magánjogi […]

Határterületeken – Válogatott állam- és jogtudományi írások (2010–2020)

Domaniczky Endre

2021

A könyvsorozat második elemét Dr. Domaniczky Endre tanulmánykötete képezi, mely digitalizált formában is elérhetővé vált.A könyv a szerző 2010 és 2020 közötti írásait adja közre. Domaniczky Endre tanulmánykötetének írásait a jogász és történész végzettségű szerző párhuzamosan futó történet- és jogtudományi témájú, gyakran egymásba fonódó kutatásai kötik össze. Az írások és kutatások közös pontja a határterületek feltérképezésére való […]

A szindikátusi szerződés

Veress Emőd

2020

A sorozat első műve Prof. Dr. Veress Emőd “A szindikátusi szerződés” című könyve, amely a HVG-ORAC és a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet társkiadásában jelent meg, s amely egy, a magyar szakirodalomban kevésbé tárgyalt társasági jogi és kötelmi jogi témakört dolgoz fel. Ebben a tudományos munkában tematikus sorrendben helyet kapnak jogtörténeti, klasszikus közjogi, valamint nemzetközi jogi közlemények […]