Az állami egyházjog aktuális témái

dátum: 2021. november 16.

helyszín: Nagyszombati Egyetem (szlovákia)

előadók: Damián Němec

moderátorok: -

témák: -

A rendezvényt a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet koordinálásával, a “Közép-európai Professzori Hálózat 2021” keretében rendezték meg.

Az esemény leírása

A nemzetközi konferencia egyben a soron következő disszeminációs eseményemet is jelentette, mely során a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált Közép-európai Professzori Hálózat keretében elért kutatási eredményeimet mutattam be.

A konferencia – Actual Topics of State Ecclesiastical Law – online, MS Teams-en keresztül került megrendezésre 2021. november 16-án a Trnavai Egyetem Jogi Karán.

A rendezvényt a Trnavai Egyetem Jogi Karának A Vallásszabadság Jogi Aspektusainak nevű intézete (Institute For Legal Aspects of Religious Freedom) szervezte, az alábbi szakmai és kutatói munkahelyekkel együttműködve: a Jogi Kar Közjogi és Alkotmányos Egyházjogi Tanszéke, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem Jogi Egyházjogi és Közigazgatási Kara, az Ungvári Nemzeti Egyetem Vallásjogi és Állam-Egyházi Kapcsolatok Intézete, valamint az olmützi Palacký Egyetem Szent Cirill és Metód Teológiai Kar Egyháztörténeti és Egyházjogi Tanszéke.

A nemzetközi tudományos konferenciára a VEGA 1/0170/21 „International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church“ megnevezésű tudományos projekt keretében került sor, melynek vezetője a Trnavai Egyetem Jogi Karának A Vallásszabadság Jogi Aspektusainak Intézete.

Egészségügyi intézkedések miatt a konferencia online került megrendezésre. Hozzájárulásom egy bővített fejezetrész volt, amelyet kollektív monográfiává dolgoztam fel.

A rendezvény programja

Assoc. Prof. Dr. Oleksandr Bilash, J.C.L., Ungvári Nemzeti Egyetem Jogi Kar, Ungvár, és ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D., Trnavai Egyetem Jogi Kar: The Current Debate on Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine (a diszkrimináció megelőzése és a diszkrimináció elleni küzdelem területén a jogszabályok harmonizációja az Európai Unió jogával),

Dr. Agnieszka Romanko, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem Jogi, Egyházjogi és Közigazgatási karaObowiązki i cele Kościoła i Państwa uwarunkowane ich niezależnością i autonomią (Az egyház és az állam függetlenségéből és autonómiájából fakadó kötelességek és célok),

Mirosław Sitarz, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem Jogi, Kánonjogi és Közigazgatási Kara: Realizacja prawa do duchowych dóbr Kościoła w czasie pandemii w Polsce (Az egyház lelki javaihoz való jog gyakorlása Lengyelországban a 2020-as COVID-19 pandémia idején).

Paweł Bucoń, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem Jogi, Kánonjogi és Közigazgatási Kara: Prawne aspekty zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej w Polsce (A felekezeti formában történő házasságkötés jogi vonatkozásai Lengyelországban)

Damián Němec, az olmützi Palacký Egyetem Szent Cirill és Metód Teológiai Kara és a Trnavai Egyetem Jogi Kara: Legal Regulation of the Use of Religious Clothing in the Public Sphere in the Czech Republic in the Light of the Case of a Muslim Student versus Secondary School.

A rendezvény egyes előadásainak összefoglalója

Oleksandr Bilash és Michaela Moravčíková

Az Ukrajna egyes jogszabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat (amely a diszkrimináció megelőzése és a diszkrimináció elleni fellépés területén a jogszabályok harmonizációjáról szól az Európai Unió jogával) igen ellentmondásosnak számít.

Egyes civil szervezetek, de az ukrajnai ortodox egyházak is bírálták, különösen a keresztény erkölcs nyilvános (és templomi) kifejezését, valamint a gyermekek és fiatalok oktatását illetően. Egy másik ellentmondásos kérdés az Európa Tanács a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezményének, ismertebb nevén az Isztambuli Egyezménynek a ratifikálása. Az ukrán parlament még nem adta hozzájárulását a ratifikációhoz, főként a kérdés vallási vonatkozásai miatt, különösen az ortodox egyházaknak a gender-ideológiával szembeni ellenállása miatt. Az ukrán lakosságon belüli értékvita kimenetelét nehéz megjósolni. Megoldását jelentősen hátráltatják a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos gyakorlati problémák, így jelenleg nincs napirenden.

Agnieszka Romanko

Gaudium et spes, az Egyház a modern világban című pasztorális konstitúció szerint a katolikus templom és a politikai közösség a maga területén autonóm és független egymástól. Az egyház és az állam kölcsönös függetlenségének és autonómiájának tiszteletben tartása az egyház és a politikai közösség közötti normális kapcsolatok garanciája.

Mirosław Sitarz

Az emberi jogok, amelyek mind az állam polgárait, mind az egyház híveit megilletik, a személy eredendő és elidegeníthetetlen méltóságában gyökereznek. Minden körülmények között, különösen világjárvány idején, az egyházi és állami intézményeknek, amelyek az emberek szolgálatában állnak, képviseleti szerveiken keresztül garantálniuk kell e jogok gyakorlását. A cikk tárgyalja a Krisztus-hívőknek az Egyház lelki gazdagságához való jogának jogalapját és e jogok gyakorlásának körét, valamint foglalkozik az Egyház lelki gazdagságához való jog gyakorlásának körével Lengyelországban a 2020-as COVID-19 világjárvány idején.

Paweł Bucoń

Az a lehetőség, hogy Lengyelországban egyházi szertartás keretében köthetik meg a házasságot, a leendő menyasszony és vőlegény autonómiájának kifejeződése a vallásszabadság gyakorlása terén. Az esküvői szertartás formájának megválasztásához való jogot az egyének vallási szabadságának gyakorlásaként kezelik az adott vallási közösséghez való tartozásukkal összefüggésben. Vallási házasságkötési szertartás akkor alkalmazható, ha egy ratifikált nemzetközi egyezmény vagy az állam és az egyház vagy más vallási egyesület közötti kapcsolatokat szabályozó törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a házasságot az egyház vagy más vallási egyesület belső szabályai által szabályozott szertartás keretében kössék meg, ugyanolyan joghatással, mint a polgári szertartás esetében a legfőbb anyakönyvvezető előtt. A katolikus egyház egyházi szertartásán kötött házasságkötés a világi jog szerinti joghatással a Szentszék és a Lengyel Köztársaság közötti konkordátum (1998. november 15.) hatálybalépése óta lehetséges Lengyelországban. A szerző szándéka, hogy betekintést nyújtson az említett gyakorlattal kapcsolatos lényeges kérdésekbe.

Damián Němec

A dolgozat a vallási ruházat közterületen való viselésének kérdésével foglalkozik a Cseh Köztársaságban. Három területen ismerteti a vallásszabadság ilyen módon történő gyakorlásának jogi szabályozását, illetve korlátozását: a személyes okmányokon szereplő fényképek, az arc eltakarása nyilvános gyűléseken, valamint a vallási ruházat viselése az iskolákban. A harmadik területen részletesen kommentálja egy muszlim diáknak egy egészségügyi középiskola ellen indított perét. A jelentés rámutat, hogy a vallási ruházat viselése a Cseh Köztársaságban nagyon kevéssé szabályozott és csak nagyon kevés területre korlátozódik.

Az esemény terjesztése

A konferenciát a Trnavai Egyetem Jogi Karának meghirdetett rendezvényei között teszik közzé (http://podujatia.iuridica.truni.sk/ )

                                                                                         Damián Němec

Share This